Informatie en richtlijnen voor de oplevering van uw huurwoning

U heeft de huurovereenkomst opgezegd. Weet u wat er van u verwacht wordt voordat u straks gaat verhuizen en de woning of kamer moet opleveren aan de verhuurder? Deze richtlijnen bevatten informatie over het opleveren van uw huurwoning. Hoewel steeds over woningen wordt gesproken, geldt wat hier staat vanzelfsprekend ook voor de oplevering van kamers.

Hieronder kunt u lezen in welke staat u de woning moet opleveren en welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen. Na ontvangst van de huuropzegging neemt de verhuurder of de beheerder contact met u op om de oplevering van uw woning goed te laten verlopen.

Met u wordt afgesproken wanneer er namens de verhuurder door een rapporteur in uw woning een voorinspectie plaatsvindt. Op een latere datum volgt een eindinspectie ten tijde van de sleuteloverdracht. Hieronder vindt u een toelichting op de voorinspectie en de eindinspectie.

VOORINSPECTIE:

Wat houdt de voorinspectie in?

Op een afgesproken tijdstip vindt er in de woning die u gaat verlaten door een rapporteur van de verhuurder samen met u een voorinspectie plaats. Het is belangrijk dat u bij die voorinspectie aanwezig bent. Bij de voorinspectie krijgt u van de rapporteur te horen wat u moet doen om de woning naar behoren achter te laten. Dit kan betekenen dat u nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten aan de woning of dat u gebreken moet herstellen.

Ook is het mogelijk dat u de door u aangebrachte of van de vorige huurder overgenomen wijzigingen, ongedaan moet maken. Dit alles wordt door de rapporteur in het voorinspectierapport vastgelegd. Dit rapport wordt zowel door u, als door de rapporteur ondertekend. U krijgt een exemplaar van het rapport.

Niet waargenomen gebreken bij de voorinspectie

De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Daarom is het mogelijk dat de rapporteur niet alles kan waarnemen en daardoor wijzigingen aan de woning of gebreken niet opmerkt. Ook kan er simpelweg iets over het hoofd worden gezien. Uiteindelijk moeten die zaken voor uw vertrek door u wel in orde zijn. Als u veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, is het raadzaam om dat tijdens de voorinspectie aan de rapporteur te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden wel of niet door u moeten worden uitgevoerd, kunt u dat het beste aan de rapporteur vragen. Op die manier voorkomt u dat u tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en wordt geconfronteerd met gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u alsnog moet uitvoeren.

HOOFDREGEL:

De verhuurder hanteert bij de beëindiging van de huurovereenkomst de volgende hoofdregel: voordat u de woning definitief verlaat, dient u de woning geheel ontruimd en schoon op te leveren, in een goede en in de oorspronkelijke staat. De oorspronkelijke staat is de staat waarin u de woning bij het aangaan van de huurovereenkomst ontving. Het spreekt vanzelf dat reguliere veroudering die de woning tijdens uw bewoning, ondanks tijdig en goed onderhoud, heeft ondergaan hierbij buiten beschouwing wordt gelaten. Deze hoofdregel en de andere regels gelden ook voor bijbehorende voorzieningen zoals een berging, schuur of garage.

Op deze hoofdregel gelden twee uitzonderingen:

 1. Veranderingen die met schriftelijke toestemming van de verhuurder in de woning zijn aangebracht hoeven niet door u ongedaan gemaakt te worden, indien de volgende huurder ze overneemt en indien ze volgens de verhuurder voor overname in aanmerking komen. De afspraken die u hierover maakt met de verhuurder en met de huurder die na u komt, worden vastgelegd in een overnameovereenkomst tussen u en de nieuwe huurder.
 2. Daarnaast kunt u met de volgende huurder overeenkomen dat die bepaalde zaken van u overneemt. U moet daarbij denken aan vloerbedekking, vitrage, gordijnen, gordijnrails, zonwering e.d. Ook deze zaken moeten in de overname-overeenkomst worden vermeld. Het is mogelijk dat er op het moment dat u de woning definitief verlaat nog geen opvolgende huurder is gevonden. Dan kan er dus ook geen overnameovereenkomst worden gesloten. In zo’n geval geldt de bovenstaande hoofdregel onverkort!

EINDINSPECTIE:

De oplevering:

Met de rapporteur spreekt u af wanneer de gezamenlijke eindinspectie van uw woning plaatsvindt. Zo mogelijk wordt deze afspraak bij de voorinspectie al met u gemaakt. Ook van de eindinspectie wordt door de inspecteur een rapport opgemaakt, dat zowel door hem als door u wordt ondertekend. De woonruimte moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Dit geldt ook als dat moment niet precies samenvalt met het tijdstip waarop de met u gesloten huurovereenkomst formeel eindigt. Alleen de veranderingen en de zaken die eventueel door de volgende huurder worden overgenomen en die in de overnameovereenkomst staan vermeld, hoeven niet ongedaan te zijn gemaakt of te zijn verwijderd.

Bij de eindinspectie moet u ook de sleutels van de woning inleveren.

Controle op basis van het voorinspectierapport

Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd die in het voorinspectierapport vermeld staan. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dat geldt eveneens voor zaken die u uit de woning had moeten verwijderen.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat áls bij de eindinspectie blijkt dat herstelwerkzaamheden die u volgens het voorinspectierapport had moeten verrichten niet zijn uitgevoerd, dan laat de verhuurder die werkzaamheden op uw kosten uitvoeren.

Als er nieuwe gebreken of veranderingen aan het licht komen

Het kan gebeuren dat er tijdens de eindinspectie schade, achterstallig onderhoud, andere gebreken of veranderingen aan het licht komen die u voor uw rekening ongedaan had moeten maken en die de rapporteur bij de voorinspectie niet heeft geconstateerd. Is dat het geval, dan wordt dit opgenomen in het eindinspectierapport. Het hangt van de omstandigheden af of u nog een korte tijd krijgt om die gebreken alsnog ongedaan te maken. Als de woning al opnieuw verhuurd is, dan kan de verhuurder na de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst u geen gelegenheid meer geven om werkzaamheden in de woning uit te voeren, tenzij de nieuwe huurder u daarvoor toestemming verleent. Als de verhuurder of de nieuwe huurder u geen toestemming geeft, of als u van de geboden gelegenheid geen of een onjuist gebruik maakt, dan zal de verhuurder zich genoodzaakt zien om de herstelkosten van de betreffende schade, onderhouds- of herstelwerkzaamheden op u te verhalen.

CHECKLIST:

Bij deze richtlijnen vindt u een afzonderlijke checklist. Daarin zijn de meest voorkomende werkzaamheden vermeld die door u moeten zijn uitgevoerd voordat de eindinspectie plaatsvindt. Op die manier kunt u daar al in een vroeg stadium rekening mee houden. De lijst is niet uitputtend. De checklist biedt u een handreiking om de woning te kunnen controleren. Als u deze werkzaamheden al zoveel en waar mogelijk voorafgaand aan de voorinspectie uitvoert, komt u beslagen ten ijs.

Op het moment van de eindinspectie van de woning of kamer moet deze voldoen aan de volgende eisen:

 1. Tenzij deze door een opvolgende huurder zijn overgenomen, dienen de volgende voorwerpen en andere zaken te zijn verwijderd:
  a. Spijkers, schroeven e.d. uit wanden, vloeren en plafonds. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn dichtgemaakt en overschilderd in dezelfde kleur.
 2. Vloerbedekking, waaronder parket, plavuizen, zeil, ondertapijt e.d. De ondergrond dient egaal en zonder lijmresten te worden opgeleverd.
  a. Zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en steunen. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn gedicht.
  b. Naamplaatjes, stickers en plakplaatjes. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.
  c. Aanbouwsels en alle andere bouwsels in de tuin en elders. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.
 3. Het gehele pand, inclusief schuur, berging en/of garage, dient schoon en leeg te zijn.
 4. Alle sleutels van de binnendeuren dienen in de sleutelgaten te zitten, terwijl alle sleutels van de buitendeuren (voordeur, achterdeur,
  balkondeur, garagedeur, schuurdeur en/of bergingsdeur e.d.), dus ook de duplicaten, bij de eindinspectie moeten worden ingeleverd. Sleutels mogen nimmer rechtstreeks aan de volgende huurder worden afgegeven!
 5. Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd, ongeverfd en in de oorspronkelijke kleur te zijn.
  Zelf aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen (waaronder draden over vloer of plint) dienen te zijn verwijderd.
 6. De oorspronkelijke bel moet op de oorspronkelijke plaats zitten.
 7. Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke toestand en in de oorspronkelijke witte kleur te worden achtergelaten.
 8. Heeft uw woning een tuin, dan moet bij de eindinspectie het oorspronkelijke aantal vierkante meters bestrating aan pad en terras aanwezig zijn, zonder kuilen en netjes gelegd. Ook de tuin zelf dient er netjes uit te zien, zonder kuilen van weggehaalde struiken of planten.
 9. Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt en zonder beschadigingen te zijn. Het tot de woonruimte behorende hang- en sluitwerk dient naar behoren te functioneren.

10.Indien de gehuurde woonruimte is voorzien van een individuele centrale verwarmingsinstallatie, dan dient daarbij aanwezig te zijn: een instructieboekje of -formulier, een vulsleutel, een vulslang en een ontluchtingssleuteltje.

11.Beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen moeten zijn hersteld of vervangen. Tegels waarin gaten zijn geboord of die op andere wijze zijn beschadigd, moeten zijn vervangen door gelijke tegels

12.De woning dient schoon te zijn. Dit is een subjectief begrip, maar neemt u het zekere voor het onzekere. Schoon betekent onder meer: volledig stof-, vlek-, vuil- en vetvrij.