WET GOEDVERHUURDERSCHAP:

Belangrijke Informatie voor Onze Huurders

Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van de nieuwe regels die van kracht zijn geworden op 1 juli 2023, met betrekking tot het voorkomen van huurmisstanden. Deze regels zijn vastgelegd in de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Als verhuurder hechten wij veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en het beschermen van jullie rechten als huurders. Daarom willen we jullie graag informeren over de belangrijkste wijzigingen en wat dit voor jullie betekent.

1. Woondiscriminatie voorkomen

Het is van cruciaal belang dat wij een duidelijke en transparante selectieprocedure hanteren en deze procedure openbaar maken voor alle betrokken partijen. Dit zorgt voor eerlijkheid en gelijkheid in het proces en biedt jullie een helder inzicht in hoe de selectie wordt uitgevoerd.

Daarnaast moeten de selectiecriteria die wij gebruiken niet-discriminerend zijn. Dit betekent dat de criteria die worden gebruikt om jullie als huurders te evalueren, geen enkele vorm van discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, nationaliteit of enige andere beschermde categorie mogen bevatten. Iedere kandidaat wordt op een gelijke en eerlijke manier beoordeeld, ongeacht persoonlijke kenmerken.

Wij zullen ook aan afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom een andere huurder is gekozen. Dit draagt bij aan de transparantie van het proces en kan eventuele verwarring of onzekerheid bij afgewezen kandidaten verminderen.

2. Schriftelijke Vastlegging van de Selectieprocedure

Vanaf 1 januari 2024 zijn wij verplicht om onze volledige selectieprocedure schriftelijk vast te leggen. Dit houdt in dat alle stappen en procedures die worden gevolgd om huurders te selecteren, gedocumenteerd moeten worden. Deze schriftelijke documentatie dient als een belangrijk referentiepunt en kan worden gebruikt om de transparantie van het proces te waarborgen en eventuele geschillen of vragen te beantwoorden.

3. Openbaarmaking van de Selectieprocedure

Naast het hanteren van een schriftelijke werkwijze, zullen wij deze procedure ook openbaar maken. Dit betekent dat potentiële huurders en andere belanghebbenden toegang moeten hebben tot informatie over hoe het selectieproces wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedeeld op onze website, in brochures, of andere communicatiemiddelen die beschikbaar zijn voor het publiek.

5. Aanpassing indien nodig

Wij zijn bereid om de selectieprocedure aan te passen indien dit nodig is. Veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe inzichten, of feedback van belanghebbenden kunnen redenen zijn om de procedure te herzien en aan te passen. Het is van belang om ervoor te zorgen dat de werkwijze altijd up-to-date en in overeenstemming is met de geldende regels en normen.

6. Bekendmaking aan Medewerkers

Naast het openbaar maken van de werkwijze aan het publiek, zullen wij ook onze medewerkers die betrokken zijn bij het huurdersselectieproces op de hoogte stellen. Zij moeten begrijpen en voldoen aan de vastgelegde procedures om ervoor te zorgen dat het proces correct wordt uitgevoerd.

Door deze stappen te volgen en de veranderingen in de wetgeving serieus te nemen, willen wij als verhuurder zorgen voor een eerlijke en transparante huurervaring voor al onze huurders. Als jullie vragen hebben over de selectieprocedure of andere aspecten van de huurovereenkomst, staan wij altijd klaar om jullie te helpen.

7. Geen Intimidatie

Het is strikt verboden om huurders te intimideren in welke vorm dan ook. Dreiging met beëindiging van de huurovereenkomst zonder geldige juridische redenen, het afsluiten van nutsvoorzieningen als intimidatiemiddel, en andere vormen van intimidatie zijn onaanvaardbaar en in strijd met de wet. Wij zullen altijd de wettelijke rechten van onze huurders respecteren en ervoor zorgen dat zij een veilige en respectvolle woonsituatie hebben.

8. Borg en Terugbetaling

Sinds 1 juli 2023 zijn er nieuwe regels van kracht met betrekking tot de waarborgsom in huurovereenkomsten. Voor huurcontracten die zijn afgesloten vóór 1 juli 2023, mag de waarborgsom maximaal drie maanden kale huur bedragen. Voor contracten die zijn afgesloten op of na 1 juli 2023, geldt dat de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur mag bedragen.

Als verhuurder zijn wij verplicht om de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst aan de huurder terug te betalen. We mogen de waarborgsom alleen verrekenen met achterstallige huur, servicekosten, schade aan de huurwoning die voor rekening van de huurder is, en energieprestatievergoeding. Administratiekosten mogen niet worden verrekend met de waarborgsom.

Wij zijn verplicht om de huurder schriftelijk te informeren over eventuele verrekeningen die plaatsvinden met de waarborgsom. Hierbij verstrekken wij een volledige kostenspecificatie, zodat de huurder begrijpt waarom bepaalde bedragen worden verrekend.

9. Informatie over Rechten en Plichten

Het is van groot belang dat wij als verhuurder de huurder schriftelijk informeren over verschillende essentiële aspecten met betrekking tot de huurovereenkomst. Dit omvat informatie over het toegestane gebruik van de woning, toestemming voor toegang tot de woning, huurovereenkomsten, huurprijsbescherming, gebreken aan de huurwoning, procedures bij geschillen, waarborgsom en contactgegevens voor vragen. Het schriftelijk verstrekken van deze informatie zorgt voor duidelijkheid en transparantie in de huurrelatie en helpt geschillen en misverstanden te voorkomen.

10. Geen Onredelijke Servicekosten

Wij mogen servicekosten in rekening brengen, maar deze kosten moeten redelijk zijn en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Jaarlijks zijn wij verplicht om de huurder een gedetailleerde afrekening van de servicekosten te verstrekken, zodat jullie de kosten kunnen begrijpen en controleren. Administratiekosten mogen niet worden verrekend met de servicekosten.

11. Verhuur aan Arbeidsmigranten

Het verhuren van woonruimte aan arbeidsmigranten brengt specifieke verantwoordelijkheden met zich mee om hun rechten en belangen te beschermen. Dit omvat het losstaand maken van de huurovereenkomst van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van informatie in begrijpelijke taal, transparantie, en het bewustmaken van arbeidsmigranten van hun rechten als huurders en werknemers.

12. Verhuurvergunning

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van lokale wet- en regelgeving met betrekking tot verhuurvergunningen, indien van toepassing. Gemeenten kunnen verhuurvergunningen verplicht stellen voor woon- of verblijfsruimten. Het is van cruciaal belang om bij de lokale overheid te informeren over de specifieke eisen en verplichtingen met betrekking tot verhuurvergunningen in onze regio.

13. Handhaving

Wij willen benadrukken dat het van groot belang is om te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot huurwoningen. Niet-naleving kan leiden tot boetes, juridische problemen en andere negatieve gevolgen. Wij zijn toegewijd aan het naleven van de regels en jullie rechten als huurders te beschermen.

Wij willen jullie bedanken voor jullie vertrouwen als huurders en willen benadrukken dat wij altijd beschikbaar zijn om jullie vragen te beantwoorden en eventuele zorgen aan te pakken. Samen streven we naar een eerlijke, transparante en wettelijke huurervaring voor iedereen.