Overlijdt een dierbare, dan is dat een droevige situatie. Is er in uw omgeving iemand overleden, dan condoleren wij u hiermee.

Als een dierbare overlijdt, zijn er allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden naast het verwerken van het verlies. Over de rechten en plichten rond het voortzetten van de huur of het beëindigen van de huur zijn wettelijk afspraken gemaakt.

Als de huurder overlijdt kunnen de achtergebleven bewoners niet automatisch in de woning blijven. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, neem dan contact op met De Huurwoning Bemiddelaar via (0223) 694396 of info@dehuurwoningbemiddelaar.nl.

Partner/medehuurder

Is er sprake van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap, dan zet de achterblijvende partner automatisch de huurovereenkomst voort als huurder. Het is verstandig om de huurovereenkomst op naam van de achtergebleven partner over te zetten. Het overleggen van de overlijdensakte en uw legitimatiebewijs is hiervoor voldoende. In alle andere gevallen kunnen personen, die bij de overledene inwoonden geen aanspraak maken op de huurwoning. De huurovereenkomst eindigt dan automatisch.

Nabestaanden/erfgenamen

Als nabestaanden of erfgenamen een overlijden melden, moeten zij de overlijdensakte overleggen. De huur eindigt twee kalendermaanden na de maand van overlijden van de huurder. De erfgenamen betalen tot het einde van de huurperiode de huur. De erfgenamen mogen de termijn verkorten tot een maand.

Nabestaanden/ erfgenamen zorgen ervoor dat er geen huurachterstand is en dat de woning volgens de regels in de folder ‘Alles over Achterlaten woning’ wordt opgeleverd.

Kinderen

Meerderjarige inwonende kinderen of de voogd van minderjarige kinderen kunnen net zoals de andere nabestaanden/erfgenamen de huurovereenkomst niet voortzetten.

In deze situatie probeert De Huurwoning Bemiddelaar in overleg met betrokkenen tot een oplossing te komen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de kinderen.

Aanvaarding nalatenschap

Aanvaardt men de nalatenschap, dan vallen alle bezittingen aan de erfgenamen, maar is men ook verplicht alle schulden te betalen. Het is niet verplicht een erfenis te aanvaarden. Er zijn twee manieren om een erfenis te weigeren:

Erfenis verwerpen

Indien u besluit de erfenis te verwerpen dan mag u zich niet als erfgenaam gedragen. U kunt dan niet de huurovereenkomst beëindigen, de woning betreden en spullen van de overledene uitzoeken of uit de woning verwijderen. U dient een schriftelijke verklaring van het verwerpen van de erfenis te overleggen bij de griffie van de rechtbank in de regio van de overledene.

Beneficiaire aanvaarding(aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving)

Is het niet zeker of er schulden zijn, dan kan de nalatenschap/erfenis beneficiair worden aanvaard; de erfgenaam is dan niet verantwoordelijk voor de schulden maar mag zich ook tussentijds geen delen van de huurnalatenschap toe-eigenen. Voor het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap moet men een schriftelijk verzoek indienen bij de griffie in regio van de overledene.

U heeft tot drie maanden na het overlijden het recht van beraad. U hoeft dus niet meteen te beslissen of u de erfenis aanvaardt. Na die drie maanden kan een schuldeiser of mede-erfgenaam de kantonrechter inschakelen om een termijn te laten vaststellen waarbinnen de definitieve beslissing genomen moet worden.

De nabestaanden/erfgenamen dienen de gehele periode van beraad er zorg voor te dragen dat de huur wordt betaald.

De Rechtbank

Als u de nalatenschap niet of niet volledig aanvaardt wendt u zich tot de griffie van Rechtbank Alkmaar (072-5274646).

Aan het verwerpen van een erfenis zijn hoge kosten verbonden. De zaak moet wettelijk vastgelegd worden bij de rechtbank zodat schuldeisers buiten de deur gehouden kunnen worden. U betaalt dan griffierechten voor deze behandeling. U kunt dit ook via een notaris laten regelen.

 

Neem contact op